NAMASTE HANOI

NAMASTE HANOI Indian Cuisine

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 024 3935 2401


Namaste Hanoi 

46 Thợ Nhuộm
Hoàn KiếmHà Nội

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 14:00
18:00 - 21:30
Thứ Ba
11:00 - 14:00
18:00 - 21:30
Thứ Tư
11:00 - 14:00
18:00 - 21:30
Thứ Năm
11:00 - 14:00
18:00 - 21:30
Thứ Sáu
11:00 - 14:00
18:00 - 21:30
Thứ Bảy
11:00 - 14:00
18:00 - 21:30
Chủ Nhật
11:00 - 14:00
18:00 - 21:30